Voorwaarden

DNR / Algemene voorwaarden

Voor onze algemene voorwaarden hanteren wij de DNR 2011.

Deze is hier (22-10-2019) te downloaden.

Wettelijke kennisgeving

A. Algemene voorwaarden

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is de DNR 2011 geldig als onze algemene voorwaarden. De genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen zijn geldig tot een maximumbedrag overeenkomstig met de ontvangen betaling voor de door ons geleverde diensten.

Informatieuitwisseling

Tenzij anders overeengekomen converseren wij via email. Binnen elk project kan schriftelijk overeengekomen worden tot een andere manier van conversatie, die mits toepasbaar nadien ook als schriftelijk geldt.

Reiskostenvergoeding

Voor gemaakten reiskosten rekenen wij na ingang van onze dienstverlening de werkelijk gemaakte kosten. Hiervoor maken wij indien van toepassing de reisschema’s beschikbaar.

Planning

Veranderingen of afzegging van gemaakte planningsafspraken dienen voor 20.00 de dag voor de afspraak worden afgezegd. Mits dit niet gebeurd en er geen sprake is van overmacht brengen wij tot een maximum van 50% van het geldende tarief voor de verwachte werkperiode in rekening gebracht.

Veiligheid en Milieu

Indien toepasbaar is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het V&G-plan. Tevens streven wij er altijd naar zo milieuvriendelijk te werken. Hierdoor behouden wij ons recht niet akkoord te gaan met een project en/of de uitvoering indien wij hier gebreke vinden in de aandacht voor milieu. Mits geen akkoord kan worden bereikt over voortzetting op een milieuvriendelijkere manier is het in ons recht de opdracht op te zeggen op grond gelegen bij de opdrachtgever.

Administratie en betaling

 • Wij houden een betalingstermijn aan van 30 dagen.
 • De binnen een project aangeboden prijzen en tarieven gelden voor de duur van het overeenkomstige project.
 • Offertes zijn tenzij anders aangegeven geldig voor een duur van 6 weken.
 • Afspraken over betalingen binnen een project worden schriftelijk gemaakt voor of met ingang van het daarvoor geldende contract.
 • Ons archief is zover mogelijk enkel digitaal en op afspraak raad te plegen.

B. DISCLAIMER EN PRIVACY

Door gebruik van de website van Aesotech (hierna: wij/ons) geeft u aan de voorwaarden gelezen te hebben en hiermee akkoord te zijn.

1. Algemeen

Wij behouden ons het recht de website en voorwaarden aan te passen. De laatste keer dat de voorwaarden zijn aangepast is op 22-10-2019

2. Rechten van intellectuele eigendom en toegestane gebruik

De auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de teksten, illustraties en ander beschermd materiaal op onze website zijn in het eigendom van Aesotech respectievelijk rechtshebbenden van materiaal. Bedoelde rechten gaan op geen enkele wijze over op personen die toegang krijgen tot onze website.

Gebruik van ons materiaal is enkel mogelijk met onze schriftelijke toestemming. Ook is er per bezoeker ten alle tijden slechts één kopie van de website en het daarop beschikbare materiaal aanwezig.

3. Aansprakelijkheid

Informatie op deze website is uitsluitend informatief en vervangt geen professioneel advies. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik hiervan.

De op deze website te vinden informatie wordt door ons zorgvuldig onderhouden en bijgewerkt, maar kan fouten bevatten. Gebruik van deze informatie is op eigen risico.

4. Garantie

 1. Aesotech garandeert dat eventuele gebreken in het werk die binnen 18 maanden na de oplevering aan de dag treden kosteloos worden verholpen.
 2. Tevens garandeert Aesotech gedurende een termijn van 3 jaar na de oplevering dat de specificaties zoals vermeld in de opdracht, worden gehaald.
 3. De garantietermijnen zoals genoemd in de leden 1 en 2 gelden tenzij Aesotech en de opdrachtgever een langere garantietermijn overeenkomen.
 4. De garantie zoals bedoeld in de voorgaande leden vervalt indien:
 • gebreken aan het werk niet zo spoedig mogelijk nadat ze ontdekt werden of redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden
  schriftelijk aan Aesotech zijn gemeld;
 • gebreken zijn veroorzaakt door een fout, onoordeelkundig gebruik of verzuim van de opdrachtgever of zijn rechtsopvolger, dan wel door van buiten komende oorzaken;
 • het gebrek geen gevolg is van het werk;
 • gedurende de garantietermijn zonder schriftelijke toestemming van Aesotech aan een derde opdracht is verstrekt van welk aard dan ook om aan het werk voorzieningen te treffen, dan wel wanneer door de opdrachtgever zelf zodanige voorzieningen zijn getroffen, met dien verstande dat de garantie niet vervalt als dat gezien de aard en omvang van de getroffen voorzieningen niet gerechtvaardigd is;
 • gedurende de garantieperiode geen periodiek onderhoud wordt verricht aan apparatuur die onderhoud behoeft;
 • de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 1. Het bepaalde in dit artikel laat onverlet de aansprakelijkheid van Aesotech op grond van de wet.

5. Privacy

Persoonsgegevens in de zin van de Wet die u op de website invult worden uitsluitend gebruikt voor de gebruikelijke werkzaamheden van Aesotech. De verzamelde gegevens zullen niet aan derden worden gegeven, tenzij noodzakelijk voor de werkzaamheden van Aesotech.

6. Slotbepalingen

Aesotech is een vennootschap onder firma naar nederlands recht. Door uw bezoek aan de website gaat u akkoord met de uitsluitende toepassing van het nederlands recht.

7. Opmerkingen c.a.

Voor opmerkingen, klachten en dergelijke kunt u terecht op onze contactpagina.